• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Đào tạo QLDA & QLTK BIM

 

Thay vì tự tổ chức cung cấp (in-house), để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của đối tác, CDC Đà Nẵng có thể hợp tác triển khai dự án nhờ đặc thù tổ chức của mình bao quát đầy đủ các dịch vụ xây dựng.